The Witch’s Spell


The Witch’s Spell

Malleus Maleficarum dominikanskih redovnika Jakoba Sprengera i Heinricha Institorisa knjiga je tiskana 1487. godine te je služila kao priručnik za prepoznavanje, ispitivanje i mučenje vještica.

Malleus Maleficarum dominican monks Jakob Sprenger and Heinrich Institorisa The Book was printed in 1487 and served as a manual for the recognition, testing and torture of the witches.

Nakon tiskanja ove knjige, koja je prihvaćena kao neslužbeni udžbenik za progone vještica, ludilo se počelo širiti Europom u 15. i 16. stoljeću, , a nije obišlo ni Zagreb i njegovu okolicu.

After publishing this book, which was accepted as an unofficial textbook for the pursuit of witchcraft, madness began to spread with Europe in the 15th and 16th centuries, and did not Surround Zagreb.

Prvo poznato suđenje održano je Alici i Margareti 1360. godine čija sudbina, danas nije poznata.
Ukupno je pogubljeno oko 250 žena. Popis prvih 10.

The first known trial was Alice and Margaret in 1360, whose destiny is unknown today.
A total of about 250 women were executed. List of the first 10.

1. Alica Zagrepčanka
2. Margareta Zagrepčanka
3. Dragica Zagrepčanka
4. Rubinijeva udova
5. Peterkornova udova
6. Peterkornova kćer
7. Margareta žena carinika
8. Elizabeta njena kćer
9. Marica Zagrepčanka
10. Jelena supruga Petra

Testovi kojima se utvrđivalo da li je netko vještica su bili više nego smiješni. Kao na primjer ako ste imali madež na tijelu, ako bi vaga pokazala da je osoba jako lagana jer može letjeti ili ako nije mogla plakati na zahtjev jer vještice ne mogu puštati suze…

Tests to determine if someone ia a witch was more than funny. For example, if you had a mole on your body, if the scales showed that the person was very light because he could fly or if he could not cry at the request because the witches could not tear the tears …

Naravno optužene osobe nisu imale nikakve veze sa čarolijama magijama i ostalim stvarima koje su im se prepisivale.

Of course, the accused persons had nothing to do with the spells or magic and other things they were accused.

Prije spaljivanja žene su brutalno mućene te ih se tako na mjesto pogubljena često moralo dovoditi kolima, jer su neki od sistema mučenja dovodili do lomova nogu i teških ozljeda unutarnjih organa. Najgori među njima bili su sjedenje na oštrim predmetima or the hands of the victim were tied behind their back and then the victim was hung using a pulley. This resulted in a very painful position in which the limbs could be dislocated and muscles and nerves damaged. Torture could be increased by tying weights to the feet of the victim.

Prior to burning, women were brutally tortured, and they were often driven to the place by the executor because some of the torture system caused the legs to break and severe injuries to the internal organs. The worst among them were sitting on sharp objects or the hands of the victim were tied behind their back and then the victim was hung using a pulley. This resulted in a very painful position in which the limbs could be dislocated and muscles and nerves damaged. Torture could be increased by tying the weight to the feet of the victim.

Postoje zapisi o mučenjima i po 22 sata.

Ako bi, u rijetkim slučajevima, sud i oslobodio optuženu, život bi joj bio nepovratno uništen jer bi ljudi sumnjali i pribojavali se da je vještica. U onim češćim slučajevima, navodne vještice bile su osuđene te spaljene na lomači.
Kada sud nije izrekao spaljivanje na živo tada bi se ženi prije spaljivanja odsjekla glava. Milost je bila i kada su se drva premazala smolom da bi smrt nastupila brže.

There are records of torture and for 22 hours.

If, in rare cases, a court acquitted the accused, life would be irretrievably destroyed because people would have doubts and wondered if it was a witch. In those more frequent cases, the alleged witches were convicted and burned on a firing.
When the court did not say lively burning, then the woman would cut her head before burning. Grace was also when the wood was coated with resin to make death more rapid.

Možete obići lokaciju javnog spaljivana vještica. Koje danas izgleda ovako:

You can see the location of a public incinerated witch. What today looks like this: